Практика студентів
Золощук О. О. Підбір і систематизація методичних матеріалів по дисципліні «Вибрані питання фізики» | Друк |
Написав Paltsun   
Середа, 13 січня 2016, 17:49

Під час науково-дослідної практики нами було розглянуто методичні вказівки, щодо дисципліни, такої як «Вибрані питання фізики». На цій основі було підібрано матеріал для систематизації презентацій стосовно лекцій за перший семестр дисципліни «Вибрані питання фізики». В даній презентації були представлені такі теми лекцій: «Кристал. Кристалічна гратка. Операції симетрії кристалічних структур. Закон Брега. Методи дослідження кристалічних структур. Елементарна теорія дифракції. Обернена гратка. Умови відбору при дифракції. Амплітуда розсіяння. Структурний фактор базиса. Квантовий характер коливань гратки. Фонон як квазічастинка. Одномірний ланцюжок однакових атомів. Функція Лагранжа ланцюжка атомів двох сортів в гармонічному наближенні. Квантування коливань гратки. Власні функції в просторі чисел заповнення. Нульові коливання тощо».

Для того, щоб краще зрозуміти дані теми, було підібрано деякі мультимедійні матеріли.

Останнє оновлення на Середа, 13 січня 2016, 17:57
 
Гусєва Ю.І. Вплив порушення симетрії на межі двох феромагнетиків на збудження магнітного солітону | Друк |
Написав Paltsun   
Понеділок, 28 грудня 2015, 21:27

В останні роки магнонні кристали проявили себе як один з найбільш цікавих і перспективних наноматеріалів у розвитку НВЧ-техніки і оптоелектроніки. Вони є багатообіцяючими об'єктами для вирішенні завдань мініатюризації електронних елементів, зменшення їх енергоспоживання. Також, вивчення магнонних кристалів становить інтерес у зв'язку з ідеєю використання  в них спінових хвиль як носіїв інформації.

Наша робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

У вступі ми обґрунтували актуальність і практичну цінність обраної нами теми, поставили цілі і завдання дослідження, вказали предмет і об'єкт нашого дослідження. Предметом дослідження є система двох феромагнетиків з кордоном кінцевої товщини, в якій порушена симетрії типу інверсії. Об'єкт дослідження - це спінові хвилі в системі двох феромагнетиків з кордоном кінцевої товщини, в якій порушена симетрії типу інверсії.

У першому розділі описано експериментальне спостереження і теоретичний опис ефектів порушення симетрії на кордоні двох феромагнетиків. У другому розділі отримані граничні умови для обраної моделі у випадку лінійних і нелінійних хвиль. У третьому розділі отримані коефіцієнти відбиття і проходження спінової хвилі, проаналізовано результати, зроблені висновки на основі отриманих результатів.

У висновку підводяться підсумки проведеного дослідження. У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було проведено дослідження.

 
Лисак А. Проходження спінових хвиль крізь окремий період багатошарового феромагнетика зі складними інтерфейсами | Друк |
Написав Paltsun   
П'ятниця, 25 грудня 2015, 22:23

В даній роботі розглядається поверхневі спінові хвилі у феромагнетику в магнітному полі. В роботі було дано визначення спінових хвиль та магнонів, проаналізовано актуальність їх дослідження. Також було розглянуто рівняння Ландау-Ліфшиця і отримано граничні умови.  На цій основі був розрахований коефіцієнт відбиття спінових хвиль при проходження через окремий період, побудовані графічні залежності коефіцієнта відбиття від частоти, зовнішнього постійного магнітного поля,  також від параметрів, що характеризують магнітні властивості зразка та зроблено їх аналіз.

Описаний вище підхід допомагає краще зрозуміти характер поведінки спінових хвиль при їх проходженні через границю розділу феромагнетику.

Останнє оновлення на П'ятниця, 25 грудня 2015, 22:26
 
Ковальчук С.В., Взаємодія спінових хвиль із спіновою лінзою з неідеальними межами. | Друк |
Написав Paltsun   
Понеділок, 14 грудня 2015, 19:25

В даній роботі розглядається процес взаємодії спінових хвиль із спіновою лінзою з неідеальними межами. В першу чергу, в роботі, був знайдений закон дисперсії для спінової хвилі,  що дало змогу отримати коефіцієнти заломлення та фокусну відстань для лінзи. Також, виведені узагальнені граничні умови, на основі яких вдалося знайти вираз для коефіцієнту відбивання спінової лінзи. Були побудовані графіки залежності коефіцієнту відбивання від частоти хвилі та величини зовнішнього магнітного поля, при різних значеннях основних параметрів.

Описаний вище підхід допомагає краще зрозуміти характер поведінки обмінних спінових хвиль, як при проходженні через спінову лінзу, так і в цілому.  А врахування не ідеальності границі, дозволяє добитися більшої точності та передбачити деякі характерні моменти, які не в змозі передбачити випадок ідеальних граничних умов.

Останнє оновлення на Понеділок, 14 грудня 2015, 19:30
 
Вовк А.М., Комплексне методичне забезпечення дисципліни «Теоретична фізика. Електродинаміка». | Друк |
Написав Paltsun   
Неділя, 13 грудня 2015, 20:08

В даній роботі розглядаються основні теоретичні і методичні засади професійно спрямованого навчання фізики, комплексне методичне забезпечення вищих навчальних закладів, особливості викладання розділу «Електродинаміка». Також описана методика розвитку мислення студентів під час вивчення дисципліни за модульною технологією, прогностичний та індивідуальний підходи, систематизація викладання матеріалу, важливість лабораторних робіт і вирішення ситуаційних завдань підчас вивчення фізики, використання комп’ютерних технологій в навчанні. Підготовлено матеріали для конспекту лекцій, розроблено презентації лекцій з мультимедійним наповненням,  приклади та методика розв’язування задач, складено задачі для самостійного опрацювання.

Описане вище в комплексі дає можливість проаналізувати проблеми та недоліки викладання, зробити висновки та покращити якість освіти в вищих навчальних закладах

Останнє оновлення на Понеділок, 14 грудня 2015, 19:29